top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató a DekoWishCo. (Schnell-Muszti Anita Adószámos Magánszemély), mint Adatkezelő személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Fenntartjuk a jogát, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosíthatjuk. Így mint Adatkezelők a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján vagyunk jogosultak (de nem kötelesek) az érintetteket a módosításról tájékoztatni.

 

Amennyiben érintett vagy, a jelen tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult vagy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat gyakorolni. Tiszteletben tartjuk weboldal látogatóink/ szolgáltatásaink iránt érdeklődők magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk és kezelünk, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek.

 

Az oldalunk használata és szolgáltatásunk igénybevétele teljesen önkéntes, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok kezelése is önkéntes, hozzájárulás alapon kerülnek hozzánk, azokat amennyiben szükséges, csakis ezután fogjuk szerződés teljesítése, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése jogalapokon is kezelni. Irányadó jogszabályok

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét („Általános Adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. torvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII („Grtv.”) rendelkezéseit. A tájékoztató összeállításakor figyelemmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

 

Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásra.

 

Céges információk

 

Schnell-Muszti Anita Adószámos Magánszemély  (székhely: 7731 Nagypall, Szabadság utca 15.; adószám: 55139735-1-22), mint Adatkezelő, elérhető a következőkben említett adatvédelmi jogokkal kapcsolatban az alábbi módon:

 

Postán: 7731 Nagypall, Szabadság utca 15.

Telefonon: + 36 30 531 0955

E- mailben: dekowishco@gmail.com

Webhely: dekowishco.com

 

Megkeresésére késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül válaszolunk, hacsak a jogi

feltételek a válaszadásra 2 hónapos hosszabbítást lehetővé nem teszik.

 

Adatgyűjtés

 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése merülne fel, időpontot egyeztetnél, esetleg problémád lenne, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak, stb.) kapcsolatba léphetsz velünk.

 

A beérkezett e-maileket, telefonokat, Facebook-on stb. megadott adataidat a neveddel és email címeddel, valamint más, önként megadott személyes adatoddal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 3 év elteltével töröljük.

 

Szolgáltatásunk során előfordulhat, hogy jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelések fordulnak elő. Ilyen esetben az adat felvételekor tájékoztatást adunk írásban – kivételes esetben szóban – arról, hogy az éppen aktuális adatfelvétel során miként, milyen célból, milyen alapon fogjuk adataidat kezelni, meddig őrizzük meg és milyen jogaid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek

megkeresése esetén kötelesek vagyunk a tájékoztatás megadására, adatok közlésére,

átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

Közösségi adatok

Közösségi oldalakon tartjuk veled a kapcsolatot, így a Facebook, Youtube, Instagram stb. közösségi oldalakon regisztráld neved, illetve a felhasználói nyilvános profilképed láthatjuk amennyiben regisztráltál ezekre a közösségi oldalakra és ezt a beállításaid során engedélyezted a közösségi oldal üzemeltetőjének.

 

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

Adathasználat

 

A személyes adataidat munkatársaink kezelhetik, valamint azok az adatfeldolgozók akik velünk, mint adatkezelővel írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek. Adataidat mint munkatársaink, mint adatfeldolgozóink és az ő közvetlen munkatársai

kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik.

 

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag velünk, mint Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Mint Adatkezelők ellenőrizzük az adatfeldolgozóink munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót csak hozzájárulásunkkal jogosultak igénybe venni.

A DekoWishCo, mint Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - statisztikai szolgáltatások

 • Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland) - statisztikai szolgáltatások

 

Az adatkezelés biztonsága

 

Adataidat védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Mint Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatok biztonságáról, ami az adatkezelésben jelentkező

kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Jogok és kötelezettségek

 

Mint érintett, tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataidnak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével- törlését a hírlevelek láblécében található linken, vagy bármelyik elérhetőségünkön. Kérelmedre tájékoztatást adunk az általuk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. Kötelesek vagyunk továbbá a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíteni.

A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható- feltéve ha a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.

 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek az adatot korábban adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítést mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként a törvény lehetővé teszi.

 

Mint Adatkezelők – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést- beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –

megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Panasztételi lehetőség

 

Amennyibe azt tapasztalod, hogy valamely jogodat megsértettük, lépj velünk kapcsolatba, mindent meg fogunk tenni az eset kivizsgálása érdekében és hogy kárpótoljunk a kellemetlenségekért. Panasztételi jogoddal egyébként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók 5.

Telefon: +361-391-1400

Fax:+36 1-391-1410

E- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Cookiek használata és kezelése

 

Mint mindenki, mi is használunk cookie- kat szolgáltatásaink minőségének javítására, hogy a felhasználói élményedet javítsuk és hogy minél relevánsabb, érdeklődési körödnek megfelelő hirdetést jeleníthessünk meg, viselkedésalapú marketing futtatásával. Íme még pár technikai információ a cookie-k kezeléséről, hogy tudd, mit hol kell beállítanod, ha le

szeretnéd tiltani azok kezelését.

 

Technikai adatok és cookie-k kezelése

 

A DekoWishCo (mint Adatkezelő) rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó IP- címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben- a számítógép beállításaitól függően- a böngésző és az operációs rendszer típusát.

 

Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat.

 

A cookie-k segítenek a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsuk ki. A cookie-k alkalmasak arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználóknak újra rögzíteni ha egy új oldalra lép

 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni

 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt és

 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát

Amennyiben a weboldalon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem a DekoWishCo, mint Adatkezelő felügyel, így nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domain-ek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. Mint Adatkezelő a cookie-kat felhasználjuk arra, hogy a  Felhasználók felé a Google és a Facebook útján jelenítsünk meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy fogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal

működése nem teljes értékű.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

Google Adwords konverziókövetés használata

 • A „Google Adwords” nevű online reklámprogramot használjuk, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Google)

 • Amikor a felhasználó egy weboldalt Google hirdetés által ér el, akkor egy konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 • Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy a Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 • Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 • Az információk- melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek- azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfelei számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 • Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookiek telepítésének lehetőségét. Ezután Őn nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikában.

 • További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

 • Ez a weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a

 • Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 • A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA beli szerverére kerülnek és tárolódnak.

 • Az IP- anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP- címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 • A teljes IP- címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldalunk üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogjuk használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 • A Google Analytics keretein belül A felhasználó böngészője által továbbított IP- címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP- címét is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Mint Adatkezelő betartjuk a jogszabályi előírásokat, a személyes adatokat kizárólag jogszabályban meghatározott jogalappal kezeljük,betartjuk a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket. Ezeket a jogalapokat és elveket pár fogalom meghatározásával együtt adatkezelési tájékoztatónk végére összegyűjtöttük Neked, hogy akár itt is tájékozódhass ezekről.

 

Fogalommeghatározások

 • „személyes adat” azonosított, vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen, vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
   

 • „adatkezelés” a személyes adatokon, vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezést, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
   

 • „adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
   

 • „adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
   

 •  „címzett” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik függetlenül attól, hogy harmadik fél -e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
   

 •  „harmadik fél” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
   

 • „az érintett hozzájárulása” az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
   

 • „adatvédelmi incidens” a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

A személyes adatok
 

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség”, tisztességes eljárás, átláthatóság”);

 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy

 • legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”)

 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 • tárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak elkerüléséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak, szabadságának védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel(„korlátozott tárolhatóság”)

 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az Adatkezelő felelős a fentiek megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Adatkezelés jogalapja

 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 • az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi teljesítéséhez szükséges;

 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

 • az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

bottom of page